Kategori: Bebyggelseregistret

Om Wiki Loves Monuments 2017

Idag fredag börjar Wiki Loves Monuments! Det är sjunde upplagan i Sverige och tävlingen pågår hela september. I år har vi infört specialpriser för den som fotograferar flest objekt som inte tidigare är fotograferade. Så varför har vi gjort det och vad innebär det?

Vårt uppdrag är att bevara kulturarvet, och det innebär inte bara rent fysiskt, utan även hur det har förändrats och utvecklats över tid. Därför är det viktigt med dokumentera det löpande. Men tyvärr har vi inte resurser att göra detta på egen hand, hur mycket vi än skulle vilja. Därför är en tävling som Wiki Loves Monuments viktig. Nu har vi för ett stort antal fornlämningar och byggnadsminnen fotografier från sju år i följd och det är en fantastisk tillgång. Men tyvärr räcker inte heller det till helt. Vissa av dessa är mer lättillgängliga och kanske mer fotogeniska vilket gör att fotografer har prioriterat dem. Andra som står lite mer avigt till eller som inte är lika spektakulära har då inte hamnat framför linsen.

Nya priser i Wiki Loves Monuments

I en ambition att entusiasmera tävlingsdeltagarna att vidga sina vyer inför vi därför två specialpriser. Den som fotograferar flest olika fotograferade fornlämningar respektive byggnadsminne vinner. En extra bonus ges för det första fotot på det som tidigare inte har fångats på bild. Genom det vill vi verkligen betona vikten av fånga det som inte har hamnat på bild förut.

Inför tävlingen har vi kontrollerat Bebyggelseregistret och FMIS (fornminnesinformationssystem) om vilka objekt däri som vi saknar bilder för. Tack vare K-samsök, som via UGC-hubben har kopplingar till vilka bilder som finns om samma objekt i Wikimedia Commons, Wikipedias mediadatabas, kan vi se vilka som inte heller har fångats på bild i de tidigare tävlingarna. På den karta som finns till tävlingen kan man via symbolernas färger enkelt se vilka objekt som inte har fotograferats tidigare. Det går också att utgå från geografiska listor där man kan se om det finns en bild. Som tävlande behöver man inte hålla reda på vilka bilder som har fotograferat vad, utan det kommer att skötas av oss.

Vi hoppas att vi till slutet av september har fått in foton på mängder av fornlämningar och byggnadsminnen som vi inte tidigare har någon fotodokumentation på. Detta kan dels bidra till förståelsen av dem och också vara till hjälp för att förstå vårdbehov. Det kan förmodligen också leda till att den information vi har om objekten kan förbättras och berikas.

Så oavsett om du vill hjälpa till att bevara kulturarvet eller om det är tävlingssporren som triggar dig är dina bidrag välkomna. Gå till tävlingssidan för Wiki Loves Monuments och hitta fotoobjekten nära dig. Ladda upp dina bilder senast sista september så är du med i tävlingen. Lycka till!

En stor sten från Wiki Loves Monuments 2013
Gungestenen (RAÄ-nr Trävattna 18:1), från tävlingen 2013. Av Gunnar Creutz, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons.

>> Jan Ainali, verksamhetsutvecklare på enheten för digital förmedling.

Bilder ger information och kunskap – när de används

Helmer Gustavson imålandes runorna på Rökstenen
Imålning av runorna på Rökstenen av Helmer Gustavson (Observera att imålning av runor är ett arbete som endast får utföras av experter, med tillstånd och kunskap i ämnet.) Foto: Bengt A Lundberg CC BY 2.5, via Wikimedia Commons.

Riksantikvarieämbetet har nyligen tillgängliggjort cirka 10 000 bilder av fornminnen och kulturminnesbyggnader. Dessa fotografier ligger nu fria för användning i mediadatabasen Wikimedia Commons. Med en öppen och fri licens är detta kulturarv redo att användas av alla.

I Riksantikvarieämbetets uppdrag ingår att se till så att kulturarvet används och utvecklas och en viktig del av detta berör bilder av kulturarvet. På Riksantikvarieämbetet har vi länge arbetat för att fler ska ta del av och använda våra bilder. Ett delmål i den pågående processen är att ytterligare tillgängliggöra och synliggöra det kulturarv som finns i vår databas med kulturmiljöbilder. Genom att tillgängliggöra bilder med en öppen och fri licens är det möjligt att till exempel använda dem i artiklar på Wikipedia.

Projektet Kopplat Öppet Kulturarv

Tillsammans med Wikimedia Sverige har vi gjort bilderna ännu mer tillgängliga genom att få dem uppladdade i Wikimedia Commons, mediadatabasen bakom Wikipedia. Detta inom ramen för deras projekt Kopplat Öppet Kulturarv (KÖK), med stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse tillsammans med UNESCO, Wikimedia Italia och Kulturarv utan Gränser.

För Riksantikvarieämbetet är det viktigt att de digitala bilderna används, sprids och gärna kopplas till relevanta sammanhang. När objekten på fotografierna kopplas samman med korrekt information i en relevant kontext gör de verkligen sitt jobb som informations- och kunskapsspridare, genom Wikipediaartiklar, i utställningar med mera. Det gör det också enklare att berika bilderna med än mer specifik metadata.

Ale stenar
Ales stenar, en skeppssättning från vendeltiden. Foto: Bengt A Lundberg CC BY 2.5, via Wikimedia Commons.

Fotografier med bra metadata först ut

Det första steget inför denna uppladdning var att hitta fotografier som var uppmärkta med specifik metadata, med exakt information om vad de föreställer. Marcus Smith, verksamhetsutvecklare på enheten för digital förmedling på Riksantikvarieämbetet, tog fram en lista med bilder av specifika objekt, till exempel en identifierad kyrka eller ett byggnadsminne. Sedan fick André Costa, senior utvecklare på Wikimedia Sverige, listan med objekten och laddade upp de nästan tiotusen bilderna till Wikimedia Commons.

– Det tacksamma med bilder som har en koppling till ett specifikt kulturarvsobjekt är all den extra information man får tillgång till. Med den informationen blir bilden tillgänglig både för de som är intresserade av det specifika objektet och för de som till exempel är intresserade av bilder på byggnader av en viss arkitekt eller runstenar i en viss stil, berättar André Costa.

Flygfoto av Eketorps borg
Vi vet att bilden föreställer Eketorps borg. Men den tillgängliga information om när bilden är tagen är ganska vag: “Bilden troligen från mitten av 1970-talet”. Har du en mer exakt datering? Foto: Pål-Nils Nilsson CC BY 2.5, via Wikimedia Commons.

I höst laddas fler bilder upp – och du kan hjälpa till

Arbetet med att tillgängliggöra bilder av vårt kulturarv fortsätter. Ytterligare omgångar med ännu fler motiv är planerade för uppladdning på Wikimedia Commons. Senare i höst kommer vi att behöva hjälp med att identifiera innehållet i bilder med något lägre kvalitet på sin metadata. Ett stort antal av dem föreställer kyrkor men saknar information om exakt vilken kyrka bilden föreställer.

Men redan nu är mycket vunnet. Under förberedelsearbetet inför denna uppladdning har vi skärskådat vad de föreställer och vem som är fotograf. Därför har vi kunnat rätta en del felaktig information. Det har inneburit en kvalitetshöjning för vår bilddatabas enbart tack vare att vi systematiskt har inspekterat vår egen metadata. Samtidigt med tillgängliggörandet av våra bilder har vi alltså gjort vår egen metadata bättre och mer funktionell för oss själva. Fler myndigheter, framförallt inom ABMK-sektorn (arkiv, bibliotek, museer och kulturmiljövård), skulle kunna göra ett liknande arbete och få förbättrad metadata i sina databaser.

De bilder som har laddats upp nu, hittar du här på Wikimedia Commons (samtliga hittar du som vanligt i Kulturmiljöbild). Vill du hjälpa till med att tillgängliggöra det digitaliserade kulturarvet? Du kan till exempel lägga till bilder i lämpliga artiklar på Wikipedia. Eller så kan du förbättra beskrivningarna av vad bilderna föreställer. Du gör oss också glada bara genom att använda dem i dina egna sammanhang. Ett kulturarv i användning är ett levande kulturarv och det är den bästa sorten.

>> Jan Ainali, verksamhetsutvecklare på enheten för digital förmedling.

Så kan Wiki Loves Monuments berika data från Riksantikvarieämbetet


Vinnaren av förra årets svenska upplaga av Wiki Loves Monuments. Foto: Ulff (CC by-sa)

Den gångna helgen sparkade årets upplaga av Wiki Loves Monuments igång. Det är en tävling som går ut på att fotografera fornminnen, byggnader och fartyg och ladda upp dessa på Wikimedia Commons (den mediadatabas kopplad till Wikipedia). På så sätt kan bilderna användas för att illustrera artiklar om t ex k-märkta hus. Ansvariga för den svenska delen av tävlingen är Wikimedia Sverige tillsammans med användarna på svenskspråkiga Wikipedia.

Det finns appar både för Android och iOS vilket gör det möjligt att fota och ladda upp bilder direkt på plats. Jag har själv testat Android-appen och det funkar riktigt smidigt. Data från FMIS och Bebyggelseregistret ligger till grund för fornminnes- och byggnadsdatan som används i tävlingen.

Vi håller just nu på att planera för höstens utvecklingsomgång i K-samsök (SOCH) och Kringla och ett av våra ”spår” är att utveckla möjligheter att visa bilderna från tävlingen (och givetvis andra bilder) vid t ex fornminnen i Kringla. Detta möjliggörs då man vid uppladdningen av bilden anger id-numret i FMIS resp Bebyggelseregistret. Länkarna lagras i vår databas för användargenererat innehåll och kopplas ihop genom K-samsök.

På så sätt kan vi använda den crowdsourcade datan för att kvalitetshöja data från Riksantikvarieämbetet och då många fornminnen och byggnader saknar bilder är detta mycket värdefullt. Detta begränsas givetvis inte till Riksantikvarieämbetets data utan all data i K-samsök kan kopplas ihop med bilder i Wikimedia Commons.

Då de uppladdade bilderna dessutom märks med Creative Commons så finns det inte heller några rättsliga hinder för oss att att visa dessa i våra tjänster.

>> Johan Carlström jobbar med Kringla och K-samsök på Riksantikvarieämbetet.

 

Nu finns svenska fornminnen i Europeana


Foto: Bengt A Lundberg, Riksantikvarieämbetet

Sedan i måndags är ca 813 000 fornminnen från FMIS/Fornsök sökbara via Europeana. Detta innebär att informationen blir tillgänglig för en bredare, europeisk publik, samt tillgänglig för tredjepartsutvecklare via Europeanas API.

Detta har möjliggjorts genom att vi på Riksantikvarieämbetet deltar i det EU-finansierade projektet CARARE (Connecting ARchaeology and ARchitecture in Europeana). Projektets mål är att anpassa informationen i systemen hos 21 deltagande europeiska institutionerna så att den kan levereras till Europeana. Projektet är treårigt och vi befinner oss i början av år tre. Vi bidrar med informationen i Fornsök och Bebyggelseregistret och i ett första steg levererar vi nu informationen från Fornsök. Att vi är första deltagande institution att bli sökbar i Europeana är förstås extra kul (det finns dock redan annan information från Riksantikvarieämbetet i Europeana då K-samsök även levererar information direkt till Europeana).


Skärmdump från webbapplikationen där informationen i våra databaser knyts ihop med CARAREs protokoll.

Vi utgår ifrån K-samsök där informationen från Fornsök och Bebyggelseregistret redan finns. Leveransen går till så att vi först laddar upp vår data till ett verktyg/webbapplikation. Detta görs antingen genom att ladda upp lokala datapaket eller via direktuppladdning från K-samsök via protokollet OAI-PMH. I denna webbapplikation mappas K-samsöks protokoll/standard mot det protokoll som tagits fram inom ramen för projektet. Efter att detta är gjort levereras informationen vidare till CARAREs repository där det mappas mot Europeanas protokoll och levereras sedan vidare till Europeana och blir sökbar i Europeanas sökportal, www.europeana.eu.

Arbetet har inte varit helt friktionsfritt, bl a hade vi problem att ladda upp den förhållandevis stora mängden data. Vår data var inte heller helt anpassad efter CARAREs datamodell vilket gjorde att vi inte riktigt följer projektets standard. Som ni kanske märkt levererar vi inte de bilder som ibland syns i Fornsök. Detta beror på att vi håller på och utreder vad som  gäller kring rättigheterna till bilderna samt att licensen som visas i Europeana gäller själva fornminnes-objektet och inte bilden. Att leverera bilden som tumnagel skulle skapa otydlighet kring hur man får återanvända informationen i Fornsök.

Under resten av året kommer vi att finslipa på leveransen och göra motsvarande arbete med informationen i Bebyggelseregistret. Jag hoppas även att Europeana kan göra det möjligt att visa informationen på en karta.

>> Johan Carlström är projektansvarig för Riksantikvarieämbetets del i CARARE.

Skydd hävt – Kiruna stationshus rivs

Bebyggelseregistret fick i förra veckan in ett beslut om hävande av byggnadsminnet Kiruna stationshus. Stationshuset ligger i ett område med stor risk för sprickbildning i och med malmbrytningen och kan på sikt inte stå kvar på platsen. Efter diskussioner om hur man skall kunna bevara byggnaden, antingen genom att flytta den eller demontera och bygga upp den på annan plats, har man nu kommit fram till att den enda möjliga utvägen är att göra en noggrann dokumentation och sedan riva byggnaden. Att demontera byggnaden och flytta den ses inte längre som ett alternativ eftersom det finns stora risker för ras. Samtidigt är delar av det kulturhistoriska värdet starkt förknippat till platsen, en självklarhet då det handlar om en järnvägsstation i anslutning till järnväg. Länsstyrelsen anser därför att detta värde skulle gå förlorat om byggnaden flyttades från sitt sammanhang. I länsstyrelsens beslut för hävandet av byggnadsminnet finns det tydliga riktlinjer för hur dokumentationen skall utföras.

Fotograf Jan Eve Olsson 1998-06-06

Kirunas stationshus byggdes 1915 i stram nationalromantisk stil och ritades av Folke Zettervall och blev statligt byggnadsminne 1986. Det övergick sedan till att bli byggnadsminne enligt kulturminneslagen 2001 då Jernhusen förvärvade byggnaden från staten.

Jag antar att vi kommer få se fler liknande beslut i Kiruna framöver.

Beslutet om hävandet av byggnadsminnet Kiruna stationshus finner du i Bebyggelseregistret under dokument

 

 

Din bild av kulturarvet – Wiki Loves Monuments

Bor du i Europa? Har du en kamera? Då kan du tävla med tusentals andra fotointresserade i Europa om bästa bilden av ett monument. Lämna ditt bidrag till Wiki Loves Monuments. Wikimedias fototävling genomförs i år parallellt i tio länder från Estland till Portugal. Första dygnet inkom över 2000 bilder och hittills är det Polen som lämnat flest bidrag.

Hosjö kyrka Foto: Calle Eklund (CC-by-sa 3.0)

Vad är Wiki?

Wikimedia är rörelsen bakom Wikipedia, det fria uppslagsverket på nätet med över 400 miljoner besökare varje månad. Alla kan vara med och bidra till innehållet som skrivs av volontärer. Idag finns 18 miljoner artiklar och många entusiaster bidrar löpande med information och texter, men det har hittills varit svårare att få in visuellt material. Idén med fototävlingen är därför att uppmuntra så många som möjligt att bidra med bilder till Wikimedia Commons, den öppna databas som härbärgerar alla fria bild/mediaresurser som används i Wikipediaartiklar (och på många andra sajter).
Webben är en visuell värld och en bild säger mer än tusen ord. En och samma bild kan dessutom illustrera många olika ämnen. Bilden här intill kunde t ex läggas till artikeln om Hosjö kyrka och församling i Falun, men lika gärna illustrera allmänna begrepp som kyrka, kyrktorn, rödfärg eller olika byggnadstekniska termer  – på potentiellt hundratals olika språk!

Vad är ett Monument?

På svenska låter det kanske lite lustigt (namnet stammar från den holländska pilottävlingen i fjol) men innebörden är minnesmärke, det vill säga i första hand något som utgör ”ett minne från äldre tider” som t ex ett byggnadsverk eller fornminne. Vi är glada att data ur Bebyggelseregistret (BBR) och Fornminnesinformationssystemet (FMIS) kommer till nytta i tävlingen. Det gör det lättare för de tävlande att hitta till “monumenten” och vi hoppas på att få se många nya bilder av de platser som finns listade där. Spännande ställen finns i hela landet och vem som helst har nu chansen att främja intresset för viktiga platser i den egna hembygden. Dessutom finns det ju ännu mer fina saker att se på andra orter.

Hur kommer Love in?

För Wikipedia är monument och kulturminnesmärken ett viktigt område att samla och sprida information om. Riksantikvarieämbetet vill skapa ökat intresse och engagemang för kulturarvet, och vi hoppas förstås att de nytagna bilderna också ska synas i många Wikipedia-artiklar framöver. Tävlingen är ett sätt att under hösten uppmärksamma vår gemensamma kulturhistoria, men minst lika viktigt är att den långsiktigt bidrar till en pool av fria bilder, en värdefull resurs som direkt efterfrågats av lärare, elever, släktforskare och många andra. Att bilderna på det viset kan användas för ytterligare kunskapsuppbyggnad och informationsspridning är naturligtvis mycket positivt, och ligger helt i linje med Riksantikvarieämbetets uppdrag. Det ska bli spännande att få ta del av tävlingsresultatet och se kulturmiljöerna med nya ögon. Det är det alltid!

Johanna Berg, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet

Tips inför utflykten


Foto: Carl Curman, okänd datering

Vad är egentligen stenröset uppe på höjden? Vad är det för konstiga kullar i hagen bakom ladan? Det är sommar, vissa av oss är tillbaka på jobbet medan andra är mitt uppe i semestern. Då vi gärna rör oss ute i naturen på semestern så tänkte jag tipsa om några av våra (och andras) e-tjänster som kanske kan förhöja upplevelsen av utflykten.


Före utflykten

Vi på Riksantikvarieämbetet förvaltar flera databaser varav två kan vara användbara inför utflykten; Fornsök och Bebyggelseregistret. Dessa innehåller information om alla hittills kända fornlämningar samt skyddad historisk bebyggelse. Vill du göra en mer allmän sökning så rekommenderas Kringla vilket är en samsökstjänst som söker ner i ett 20-tal minnesinstitutioners databaser (inklusive Forsnök och Bebyggelseregistret). Kanske finns det äldre foton från platser som du brukar besöka?


Under utflykten

Det händer att man stöter på former ute i landskapet som man blir nyfiken på men som man inte haft möjlighet att kolla upp i förväg. När detta händer rekommenderar jag att du har laddat ner Kringla för mobilen (i dagsläget endast för Android-telefoner). Med denna app kan du få reda på vad som finns i närheten (byggnader, fornlämningar och koordinatsatta fotografier) med hjälp av GPS:en i din smartphone, på plats ute i landskapet. Har du istället en iPhone så finns det en app som heter Fornfynd där du kan söka fram fornlämningar. Fornfynd är inte utvecklad och förvaltad av Riksantikvarieämbetet men använder samma information som Kringla via K-samsök.

Efter utflykten
Alla har vi platser vi känner lite extra för och som vi kan berätta historier om. Dela med dig av din historia om dina platser på Platsr, Riksantikvarieämbetets community. Du kan lägga till text, ladda upp bilder och diskutera med andra. En ganska ny funktion är att du kan använda ditt Facebook-konto för att logga in.

Jag fick f ö ett supportmail till Kringlas e-postlåda från en användare som heter Eva och som avslutade vår konversation med: ”Det här är som släktforskning fast med gamla hus och sånt i stället.”

Spot on! :)

>>Johan Carlström är systemansvarig för Kringla på Riksantikvarieämbetet

Efterlyses: 3D


Foto: 姒儿喵喵 (Creative Commons by-nc) & cristianocani (Creative Commons by) (bilden är ett montage)

Under förra året fortlöpte arbetet med CARARE här på Riksantikvarieämbet. Vi har ”mappat” (pekat ihop) parametrarna i K-samsök mot de i CARARE och kan nu via K-samsök börjat att testleverera. Det hela har fortlöpt utan några större problem även om mappningen ibland känts lite som att trycka ner fyrkantiga klossar i runda hål. Vi har även deltagit i workshops i Athen och Pisa. I början av året inleds Workpackage 4 (projektet delas in i olika arbetspaket) som handlar om att börja leverera data.

Workpackage 5 handlar om att leverera metadata om 3D/VR som visar fornlämningar eller historiska byggnader till Europeana. Förra året tittade man på hur 3D ska tillgängliggöras på ett sätt där användaren inte behöver använda specialprogram och man har testat PDF för detta. Vi funderar nu på hur vi ska kartlägga sådan data i Sverige och gör nu ett försök att kartlägga vad som finns i Sverige på detta område.

  • Har din institution 3D eller VR (virtual reality) som visualiserar fornlämningar eller historiska byggnader?
  • Om ja, levererar ni till Europeana idag?
  • Känner du till någon annan institution som har sådan data?
  • Hur lagras den?
  • I vilket format finns den tillgänglig?
  • Finns den tillgänglig på Internet?
  • Hur ser ni på att släppa metadatan fri för återanvändning i Europeana?
  • Är 3D/VR-modellerna märkta med Creative Commons el dyl?

Svara gärna här eller i tråden på Mötesplats museer. Sprid gärna detta vidare.

>>Johan Carlström jobbar med CARARE på Riksantikvarieämbetet

Digitala julklappar


Foto: Erik Claesson

Projektet Kvalitetslyftet som tidigare presenterats här på bloggen, är nu i full gång och resultaten börjar märkas. Vi jobbar med kvalitetsförstärkningar och rättelser i de olika publika systemen som FMIS/Fornsök, Bebyggelseregistret och Kulturmiljöbild. Då dessa system innehåller stora mängder information är det inte möjligt med några heltäckande förändringar utan det är alltid fråga om riktade insatser och prioriteringar.

Ett delresultat är att vi hittills har koordinatsatt mer än 5100 bilder från Kulturmiljöbild. Bland dessa återfinns nästan 700 fotografier av Fredrik Daniel Bruno och drygt 600 av Erik Claesson. Båda dessa material är av intresse för exempelvis studier av stadsutvecklig då de omfattar 40- och 60-talen. Ett annat exempel är att ett stort antal bilder på fornlämningar över hela landet har koordinatsatts och kopplats till FMIS.

Det betyder att alla dessa bilder nu inte bara finns i våra system och databaser utan även är relaterade till världen runtomkring oss. Genom att bilderna är geografiskt bestämda är de möjligt att koppla dessa till annan information som kartor, planer eller satellitbilder.

Vi hittills även hunnit med att kvalitetshöja ca 550 objekt i FMIS. Det rör sig huvudsakligen om brister och problem som har funnits med sedan den ursprungliga digitaliseringen. Ett liknande arbete pågår nu också inom Bebyggelseregistret kring byggnadsminnesförklaringar och andra dokument.


Foto: Pål-Nils Nilsson

Vi är övertygade om att den bättre kvalitén på informationen skall underlätta för användningen av våra system och därmed förbättra kunskapsuppbyggnaden kring kulturarvet.

Om du har förslag på åtgärder som skulle underlätta användningen den information som finns i våra system, så hör gärna av dig med tips och önskemål så kanske det kan bli verklighet framöver

>> Anders Strinnholm är projektledare för ”kvalitetslyftet” på Riksantikvarieämbetet.

Samverkan kring geoinfo


Överantikvarie Knut Weibull skriver på samverkansavtalet. Foto: Susanna Eschricht

Den 9:e december skrev Riksantikvarieämbetet under samverkansavtalet för geodatasamverkan. Det innebär bättre och enklare tillgång till kartdata samt att myndighetens egna data blir mer känt och får en större spridning.

Samverkansavtalet är startskottet på en tydligare samordning kring geodatafrågor. Geodatasamverkan är också ett viktigt delmål i den nationella geodatastrategin. Strategin utgör planen och färdriktningen för hur Sverige ska bygga upp en gemensam infrastruktur för geodata. Ett annat viktigt delmål är en teknisk infrastruktur och uppbyggnaden av en geodataportal. I portalen visas producenternas data, metadata och tjänster. Tack vare geodataportalen är det nu lättare att få en överblick över vilken geodata som finns och var den finns. En ny version av geodataportalen släpps i januari 2011.

En pådrivande kraft till samarbetet är EG-direktivet Inspire (Infrastructure for spatial data in Eupope). Direktivet ställer krav på att Europas medlemsländer ska bygga upp en infrastruktur för att tillgodose geodataförsörjningen. Det innehåller regler om hur geodata ska harmoniseras och standardiseras samt att myndigheter ska sprida och utbyta geodata via nättjänster.

De tjänster som berörs av Inspire-direktivet hos Riksantikvarieämbetets är Fornsök och Bebyggelseregistret.

>> Susanna Eschricht jobbar med Bebyggelseregistret och Inspire på Riksantikvarieämbetet