Kategori: Byggnadsvård

Vinter vid Ringmuren

Ringmursraset januari 2014

Snön yr genom vallgravarna som omger Visby och dess Ringmur. Marken är frusen, stenen kall. Enstaka flanörer, företrädesvis tåliga dagisgrupper och hundägare tar sig fram, väl påpälsade. Muren står där den står, där den stått under sådär 750 år. Bortsett från vid murraset norr om Österport. Där har vi just nu ett stort hål sedan den rackliga, delvis raserade muren plockades ner i höstas. Det är verkligen intressant att kunna titta in i muren på det här sättet, se hur muren är konstruerad och vilka material som använts. Lite häpen blir man allt över att den inte följer de gängse normerna för hur en skalmur ”skall” byggas, dvs. med stora, stabila stenar i botten och bindstenar som håller ihop skalen. I det rasade partiet var stenarna längst ner förvånansvärt små, vissa till och med liksom ställda på högkant. Och inga bindstenar heller. Då murraset nu skall byggas upp igen skall vi förvisso återskapa partiet så autentiskt som möjligt genom att välja samma material som ursprungsmuren är byggd i. Men vi skall också göra vissa förbättringar. Bindstenar, bättre förband mellan stenarna och klamring i sidled är exempel på hur vi anno 2014 bygger en mur som skall stå i minst 750 år till.

Just nu är det stiltje på själva arbetsplatsen, men på annat håll jobbas det. Rapporter över det gångna årets arbeten skrivs, planeringen för aktiviteterna 2014 är i full gång. Resonemang om de tekniska och antikvariska principerna för återuppbyggnaden pågår, och så skall vi väl hitta på lite evenemang och visningar för allmänheten också! Att under 2014 få uppmärksamma ”första stenen”, dvs. då vi börjar återuppbyggnaden av den rasade delen av ringmuren – det skall vi göra något bra av. Tänk att få inleda ett nybygge på en 750 år gammal byggarbetsplats, inte varje dag sådant händer!

/ Ulrika Mebus

Vad göms i Visby Ringmur egentligen?

 

IMG_2117

Vinden hade lugnat sig i Visby idag och därför kunde hantverkarna på Byggnadshyttan fortsätta nerplockningen av Visby Ringmur. Om det stormat som igår hade det varit alltför riskabelt att använda bygg-kranen. En tung container lastad med kalksten som råkar i svängning högt upp i luften är inget drömscenario!
Efter att tidigare ha plockat ner det delvis rasade partiet stod nu en smal ”remsa”, ungefär en meter av muren norrut från raset, på tur att plockas ner. Varför? Jo, därför att denna meter var ytterst försvagad genom att ytter- och innermur gått isär och skapat en stor hålighet som gjorde hela konstruktionen instabil. När partiet är nerplockat skall den kvarvarande murens bägge skal kramlas ihop för att bli stadig och inte rasa mer. Då kan man säkert förbinda den nya muren, som skall byggas upp nästa sommar, med den gamla.
En god sak med den här ”extra nerplockningen” är att det blev ett ypperligt tillfälle för arkeologerna att studera lagerföljder och konstruktionsprinciper i muren.
På plats idag var Kristin Balksten från Uppsala Universitet/Campus Gotland. Kristin är projektledare för forskningen om murraset och expert på medeltida bruk och kalkstensmurar. Per Widerström, arkeolog på Gotlands Museum, sågs också klättrande på och kring muren. Medan Kristin tog prover av murbruk och studerade konstruktion var Per ivrigt sysselsatt med att undersöka och dokumentera murens stratigrafier och material. Tidigare, på annan plats vid raset, hittade han ett avsågat horn, som troligen varit råmaterial för hantverk och något som ser ut som en sländtrissa eller som en stor pärla i kalksten Bägge fynden är medeltida, eftersom de hittades långt ner i murens orörda lager.
Undrar vad som mer göms i den 3,4 km långa muren..?

/ Ulrika Mebus

Visby ringmur, november 2013

Visby Ringmur – ras, nerplockning och ny kunskap

Ja, då var murraset i Visby nerplockat. Låter motsägelsefullt, jag vet, men saken är ju den att då ett murparti norr om Österport Visby Ringmur rasade i februari 2012 var det bara det yttre skalet som föll. Resten stod kvar, inte minst hela krönet som balanserade flera meter upp i luften på den efter raset försvagade halva muren. Ingen rolig situation, precis. Och en omöjlig situation att jobba under. För det finns inte den bygghjälm i världen som skyddar från hundratals kilo kalksten som rasar från sådär 6 meters höjd. Så vad göra?

Ja, det var en fråga som sysselsatte projektgruppen under lång tid. Flera scenarion bedömdes och konsekvenser diskuterades. Till slut blev det beslutat att det delvis rasade partiet tyvärr måste plockas ner helt för att garantera säkerheten för dem som skall jobba med lagning av raset. Men också för att kunna laga muren på ett långsiktigt hållbart och säkert sätt.

Tekn. Dr Carl Thelin med kollegor på Tyréns tog fram lösningen för hur muren skulle kunna säkras så att nerplockningen nu kan ske tryggt. Innan nerplockningen restes därför en stor stålställning kring det skadade murpartiet för att säkra muren så att den inte skulle rasa okontrollerat då man började plocka ner den.

Nu är det ju aldrig roligt för en antikvarie att se en medeltida mur plockas ner, men i det här fallet blev det en nödvändighet. Det goda med saken är att vi får ett unikt tillfälle till kunskapande om konstruktion, material och byggfaser.

Senaste veckan undersökte byggnadsarkeolog Mats Anglert från UV Syd och arkeolog Per Widerström från Gotlands Museum muren under nerplockning, och undersökningarna kommer att fortsätta framöver i takt med att mer av muren friläggs. God hjälp hade de av bebyggelseantikvarie Jörgen Renström från Gotlands Museum som har mångårig såväl praktisk som historisk kunskap om muren. Hantverkarna på Byggnadshyttan på Gotland har stor erfarenhet av medeltida murverk tack vare sina mångåriga arbeten med de gotländska kyrkorna och ruinerna, så deras iakttagelser är förstås mycket värdefulla. Dessutom bidrar Tekn. Dr. Kristin Balksten från Uppsala Universitet med viktiga synpunkter om bruk och konstruktion. Det skall bli intressant att se vad denna samlade kompetens kommer fram till för nya rön! Redan nu finns en del information om raset på http://www.raa.se/aktuellt/press/om-aktuella-fragor/visby-ringmur/

Delar av originalmuren är och kommer att förbli borta – men vår kunskap om den har växt och fortsätter att växa. Såhär i novembertider är det lätt att bli lite filosofisk angående alltings förgängelse och att associera till årets kretsande lopp; för att något nytt skall kunna växa fram måste det gamla delvis dö bort. Men samtidigt minnas att det mesta faktiskt finns kvar!

/ Ulrika Mebus

The Building Conservation Conference

Carlingford. Foto: Cecilia Rönnerstam

Hur undviker man fallgropar och problem när man ska välja sten för konservering och stenbyten på kulturhistoriskt intressanta byggnader? Vad gör man när originalstenbrotten är stängda, hur väljer man ersättningssten och vilka tester kan man göra? Detta diskuterades bland experterna på the Natural Stone Show i London.

Flera mycket intressanta föreläsningar hölls den 16-18 mars på the Building Conservation Conference som ägde rum i anslutning till mässan.  I Storbritannien har English Heritage noterat att allt fler väljer att köpa billigaste möjliga sten, vilket ofta är importerade stensorter från Kina eller Indien som är oprövade i engelskt klimat och som inte stämmer överens utseendemässigt med den inhemska byggnadstraditionen.

De flesta av de historiska stenbrotten är antingen stängda idag eller drivs av endast ”en man och en hund” och har svårigheter att leverera de mängder sten som behövs till större projekt. De engelska, irländska och skotska erfarenheterna är av stort vikt även för svenskt vidkommande eftersom våra problem att hitta ny utbytessten med rätt egenskaper till våra kulturbyggnader är desamma. Kungliga Slottet i Stockholm är ett mycket aktuellt exempel på detta.

Hur väljer man sten och stenbrott?

Michael Poultney, vd för Albion Stone som bryter Portlands kalksten berättade om vad man som beställare bör titta på när man besöker ett stenbrott för att välja sten. Han betonade vikten av flera besök i brottet vid stora beställningar. Att välja och beställa stora kvantiteter sten på distans eller med utgångspunkt från en liten provbit på kanske några kvadratcentimeter är inget han rekommenderar. Sten är ett levande material och dess utseende och egenskaper kan variera kraftigt från en period till en annan – även när stenen är bruten i ett och samma stenbrott – och denna variationsbredd upplevs bäst på plats i brottet.

Han betonade också vikten av etik. Säkerhet för personalen, moderna maskiner och utrustning och värnande av miljö och natur kostar pengar. Om ett företag erbjuder oerhört billig sten så bör man fråga sig hur den kan vara så billig. Slutligen påpekade han att man bör komma ihåg att undersöka lyft- och transportmöjligheterna av sten från brottet till ditt byggprojekt innan man väljer stenbrott.

Vilka förväntningar kan man ha på den nya stenen?

Dr Tim Yates betonade att man måste ställa rimliga förväntningar på vad den nya stenen ska kunna åstadkomma. Många beställare hoppas på att hitta en sten som skall se likadan ut som originalstenen men ändå ha bättre egenskaper (helst vara underhållsfri och vara för evigt) samtidigt som den skall vara billig. Detta är inte möjligt. Inför ett stenbyte får man först diskutera igenom vilken restaureringsideologi man avser att följa inom projektet. Vill man att:

– den nya stenen ska vara exakt likadan som originalet;

– den nya stenen ska vara bättre än originalet; eller vill man

– ha bästa praktiska lösning (till minsta kostnad).

Man får sedan lista de kriterier för stenen som man anser vara viktigast till projektet och vara beredd på kompromisser. En kravlista kan till exempel vara att: 1) stenen skall vara en sandsten 2) den skall vara gul, specificera acceptabel nyans och variation 3) den skall inte vittra mer än 2 mm på 100 år.

När man valt vilka egenskaper man anser vara viktigast för byggprojektet så kan man genomföra tester på några utvalda stenar från olika stenbrott/leverantörer utifrån dessa önskemål. Att genomföra stentester är kostsamt, man kan därför inte genomföra alla existerande stentester på alla på marknaden tillgängliga stensorter, utan man måste vara beredd på att göra ett mycket begränsat urval. Men glöm inte att hantverket alltid påverkar slutresultatet vid ett stenbyte oavsett hur många kvalitetstester som gjorts på stenen innan, påpekade Tim Yates avslutningsvis.

Vad gör man när originalstenbrotten är stängda?

I England har byarna fått sina karakteristiska utseenden av den sten som har brutits på orten. Detta gör att en by särskiljer sig från en annan när det gäller byggstenens utseende. Vad gör man när de historiska stenbrotten inte är i bruk längre? I England har man kunnat se hur allt mer sten importeras men att dessa stensorter förvanskar utseendet på de inhemska kulturhistoriskt intressanta byggnaderna.

För att skydda de inhemska stenbrotten och byggnaderna har English Heritage initierat ett samarbetsprojekt med British Geological Survey för att skapa en nationell databas över de viktigaste kulturhistoriskt betydelsefulla stensorterna och stenbrotten. I denna databas ska man också kunna få information om var man kan hitta lämplig ersättningssten när orignalstenbrottet är stängt. Projektet heter the Strategic Stone Study och projektledaren är Tarnia McAlester från English Heritage. Databasen vid namn England´s Building Stone Pits kommer att tas i bruk under våren 2011.

Mer om föreläsningarna finns att läsa på www.kulturvardsforum.se

Kontakt: Helen Simonsson, Riksantikvarieämbetet
Foto: Cecilia Rönnerstam

Handböcker på webben – rättigheter och möjligheter

Det vore ju jättebra om våra handböcker gick att läsa eller ladda ner från Internet! Då kunde vi hänvisa personer med frågor om vård av museisamlingar och kyrkliga samlingar till dem. Det kan väl inte vara så svårt att göra om dem till pdf-filer och lägga ut, tänkte jag. Jag letar reda på filen och ser till att den kommer ut!

  • Den ena boken, Att vårda en kyrka (pdf), var skriven 2004, hade en redaktör och bilder där rättigheterna tillhörde Riksantikvarieämbetet, tre enskilda personer samt ett företag. Den var utgiven hos Verbum förlag och i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan.
  • Den andra boken däremot, Tiden tand (pdf), var skriven 1999 av 22 olika författare och hade en illustrationsförteckning som var 1 ½ sida lång. Den var utgiven på Riksantikvarieämbetets eget förlag.

Jag trodde först att utmaningen skulle vara att hitta filerna, men det visade sig vara det lättaste. En värld av frågetecken hopade sig framför mig. Vad hade författarna för rättigheter? Kommer de som har bildrättigheterna att vilja ha en så stor ersättning så att vi får ta bort bilderna? Ingen hade nog tänkt att dessa böcker skulle kunna läggas ut på webben och på så vis få större spridning, det var ju inte så vanligt 1999. Efter samråd med vår verksjurist Emma Grimlund och verksamhetsutvecklare Johanna Berg kunde vi hitta några vägar att gå.

Verbum förlag kontaktades angående boken Att vårda en kyrka och de skrev över rättigheterna på Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan. Både Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan var intresserade av att den spreds, så där fanns inga problem. Även redaktören och de personer och företag (Anticimex) som bidragit med bilder var välvilligt inställda till att boken lades ut på webben.

Tidens tand då, med alla författare och bildrättsinnehavare? Jag fick helt enkelt kontakta dem alla via e-post och förklara att vi ville göra boken mer tillgänglig och be att om de hade några invändningar skulle de kontakta mig inom en månad. Även om det var mycket jobb med att hitta författarna var det roligt att höra ifrån dem. De var alla välvilligt inställda till att boken skulle bli tillgänglig på webben. En författare önskade till och med en ny release-fest! Även vad gäller bilderna tog det tid att leta upp alla rättighetsinnehavare, men vi kunde glädja oss åt att endast behöva betala för en bild, som kom från en kommersiell bildbyrå. Alla museer, övriga organisationer och privatpersoner lät oss lägga ut detta material utan kostnad.

Jag hoppas nu att böckerna ska bidra till att de som ansvarar och jobbar med vård av samlingar och kyrkor lättare kan hitta kunskap om bevarande och inspireras av böckerna. Nästa steg är att undersöka möjligheten till att få dem upplästa digitalt och möjligheten att beställa dem från ett Print on Demand-förlag.

>> Erika Hedhammar är konservator och jobbar med förebyggande konservering på Riksantikvarieämbetet