Taggad: Kulturarvsdagen

Kulturarvsdagen i Norrtälje: kommun, museer, företag och föreningar i samverkan

Kulturarvsdagen i Norrtälje firades rejält den 8 september 2018, då hela centrala staden deltog i festligheterna. Såväl kommun och museer som ett tjugotal föreningar och företag lyfte tillsammans fram kulturarv och kulturmiljöer för hundratals besökare denna dag. Ett mycket bra exempel på hur Kulturarvsdagen kan genomföras tack vare samarbete!

Under två månaders tid har förberedelserna för arrangemanget pågått och det skedde parallellt med att kommunen sjösatte en helt ny organisation för det framtida arbetet med museiverksamheten och kulturarvet. Det i april beslutade förslaget innebär kort och gott att kommunen och de fyra museistiftelserna i kommunen gör gemensam sak och formaliserar samarbetet för att på så sätt bättre tillgängliggöra kulturarvet för Norrtälje kommuns drygt 60 000 invånare.

Kulturarvsdagen blev på det viset den perfekta avstampen för det nya arbetssättet.

I Norrtälje stad var det Roslagsmuseets park som var centrum för firandet av Kulturarvsdagen. Efter att Kulturföreningen Carolinen skjutit en öronbedövande salut med sin tidstrogna kanon var det dags för kultur- och fritidsnämndens ordförande Bengt Ericsson (c) att inviga dagen. Projektledare och museiintendent André Enkler samt kultursamordnare Emilia Ekeblad höll också tal för den samlade publiken om kulturarvets och historiens betydelse för att förstå vår samtid, samt om vad dagen hade att erbjuda.

Invigning av Kulturarvsdagen i Norrtälje. Foto: Norrtälje kommun

Skyltvandringar
Emilia Ekeblad invigde de nya skyltvandringarna Norrtälje kommun nu satsar stort på. Redan i juni invigdes den första av tre i kommunen (då var det Grisslehamn som fick sin litterära historiepromenad), på Kulturarvsdagen var det dags för nästa två:  stadsvandringen i Norrtälje stad, samt kyrkovandringen över hela kommunen.

Dessa skyltvandringar görs tillgängliga via mobilen. När besökaren skannar QR-koden på respektive skylt kommer intressant information fram, om platsens historiska intresse. Denna typ av interaktiv ”historievandring” är en del i arbetet för att göra kulturarvet tillgängligt för samtliga invånare.

22 olika föreningar och företag
Under firandet av Kulturarvsdagen deltog 22 olika föreningar och företag, allt i det nya samarbetets anda. Här fanns företaget Båt & Byggnadsvård i Roslagen, som visade upp olika typer av hantverk (exempelvis fönsterrenovering) samt sålde egentillverkade produkter av olika slag. Här fanns en rad hembygdsföreningar, Norrtälje kommuns bibliotek deltog med en tipsvandring, stiftelsen Vikingabyn Storholmen visade olika former av vikingalekar för barnen som kom till parken. Besökarna fick även ta del av gärdesgårdstillverkning, testa sina kunskaper inom olika former av marin verksamhet (som båtrenovering, knopar etc).

Två glada herrar på Kulturarvsdagen 2018 i Norrtälje. Foto: Norrtälje kommun

Roslagsmuseets park utgjorde alltså centrum för firandet, men hela centrala staden deltog i festligheterna. Dagen till ära hölls gratis visningar både på Färghandlare Torsten Nordströms museum, på Pythagoras Industrimuseum samt Norrtälje museum.

Under dagen beräknas drygt 200 personer ha besökt Kulturarvsdagen i Norrtälje i parken, och de deltagande föreningarna och företagen var nöjda med detta nya grepp kring samarbetet. Nu siktar kommunen framåt mot en ny utbyggd museiverksamhet, och framtida satsningar på Kulturarvsdagen.

Vid pennan,
Karin Klarström, kommunikatör Norrtälje kommun

Kulturarvsdagen 2017: Landskap och biologisk mångfald i Åsnebyns kulturreservat

Mangården på Åsnebyn Foto Sara Roland
Mangården på Åsnebyn Foto: Sara Roland

I Dalsland ligger Åsnebyns vackra kulturreservat möts natur och kultur på ett enastående sätt. På Kulturarvsdagen den 10 september välkomnas alla dit till arrangemanget  ”Landskap och biologisk mångfald i Åsnebyns kulturreservat”. Där bjuds på workshops, vandringar, biologisk mångfald och spår i landskapet. Dagen arrangeras av Hushållningssällskapet Väst i samverkan med Nordals hushållningsgille, Västarvet och Melleruds biodlarförening. Här får du veta lite mer om kulturreservatet:

Åsnebyn ligger i Dalsland vid sjön Kolungens strand, i den västligaste delen av Holms socken. Området präglas av en fullåkersbygd omväxlande med skogbevuxna lägre höjdpartier. I väster reser sig Kroppefjälls östsluttning. Åsnebyn 1:11, ägs av Hushållningssällskapet Väst och skyddades som kulturreservat 2008. Här kan man uppleva en typisk dalslandsgård med ett välbevarat odlingslandskap.

Användningen av ålderdomliga brukningsmetoder och få förändringar långt in i senare tid har inneburit att strukturer och flertalet av det äldre odlingslandskapets biotoper och formelement har bevarats. Här kan man på ett tydligt sätt läsa landskapet och dess historia genom många hundra år, från gravfältet med domarringar till södra ängen med orkidéer och Slåttergubbar och havreåkrarna med sina öppna diken. Även bebyggelsen är mycket välbevarad och speglar den dalsländska jordbruksbebyggelsen under 1800-talet och 1900-talets första hälft.

Historisk tillbakablick

Åsnebyn omnämns första gången i skrift i ett dokument daterat 20 juli 1380. I detta intygar en Torgrim Fågel att han avhänder sig godsen Åsnebyn i Holms socken och Kålungen i Örs socken till Jon Martinsson, som ersättning för två hingstar som han stulit från Jon. I den äldsta jordeboken från 1540-talet upptas Åsnebyn som ett helt skattehemman. Under 16- och 1700-talen sker en viss hemmansklyvning.

Byn bestod på 1760-talet av tre lika stora gårdar, mellan vilka storskifte sker 1764. 1792-93 genomfördes också storskifte på utmarken där ett av syftena var att ”förrätta laga utbrytning å 1/3 af inägorne till nämnde hemman”. Det rör sig här om den del av Åsnebyn som idag motsvarar kulturreservatet och som sedan inte genomgår något mer skifte. De två andra enheterna i byn genomgick enskifte 1824-25. År 1993 donerade dåvarande ägaren Olof Andersson gården till Hushållningssällskapet i Norra Älvsborg (numera Väst).

Under årets Kulturarvsdag vill vi lyfta fram Åsnebyns såväl biologiska som kulturhistoriska värden. Vi tittar på äldre kartor och ser vad som finns bevarat i landskapet av historiska spår, tittar på landskapets flora och fåglar och lär oss mer om hur vi kan främja den biologiska mångfalden på gården genom att bygga insektshotell och arbeta med biodling. I ladugården finns två utställningar om spår i landskapet och biologisk mångfald.

Kontakt:
Johanna Ekekrantz, Hushållningssällskapet.

Kulturarvsdagen 2017: Natur och kultur i Vällnora bruk

Bild från Vällnora bruk där masugnen skymtar i bakgrunden.  Foto: Per-Olof Fredman

I Uppland har du möjlighet att besöka och uppleva Natur och kultur i Vällnora bruk under Kulturarvsdagen den 9 september. Här får du mer spännande fakta om bruket:

”Det är nog alltid en överraskning för den som första gången åker den vindlande grusvägen genom skogen att plötsligt hamna mitt i ett bruk med masugn, vackra gamla arbetarlängor och i bakgrunden den vackra Norrsjön. Inte så långt från Vällnora bruk ligger också Bennebols bruk, båda är anlagda på 1680-talet. Bruken utnyttjade sjöarna Vällen och Vällnoren för att frakta järnmalm från Dannemora gruva.

Det var framför allt skogen som gjorde att bruken förlades till dessa trakter. Av de tre saker som behövdes för att göra järn – malm, träkol och vattenkraft – var det alltid träkolen som var svårast att få fram i tillräcklig mängd. Vattenkraften för att driva blåsbälgar och hammare fick man här genom att dämma upp Norrsjön.

Vällnora bruk anlades med både masugn och stångjärnshammare av Jakob Leijel d.y. Det såldes 1733 till De Geer som lade ner stångjärnshammaren ett par år senare.

Under större delen av tiden därefter skedde stångjärnssmidet i Rånas. Järnframställningen upphörde på 1890-talet och därefter var det skogsbruket som dominerade verksamheten här.

Men Vällnora har också en äldre historia än den som är knuten till järnframställningen från stormaktstiden. Såväl fornborgen ett stenkast från bruket, som översvämmade åkrar kring Norrsjön och talrika gravar och skärvstenshögar i närområdet visar tydligt att platsen varit befolkad långt innan här kom att tillverkas järn.

Fornborgarna – det finns tre inom gångavstånd – har kanske fungerat som tillflyktsborgar i orostider men i vilket fall har de kunnat ha en roll i att kontrollera den vattenled som funnits här, ända fram till någon tid före vår tideräknings början, när landhöjningen grundade upp den.

De stora gravrösen som finns på höjdryggarna kan nog dateras till bronsålder och äldsta järnålder och skärvstenshögarna och de äldsta odlingslämningarna är lika gamla.

Under bägge dessa perioder har man bedrivit odling, både på åkrar och i trädgårdar. Av åkrarnas grödor har vi inte hittat några rester men av trädgårdarnas örter finns det förvånansvärt mycket som lever kvar, som ogräs och utvandrare till ängar, kring husväggar och i vägkanter. Det finns idag kvarstående bestånd av både kryddväxter, grönsaker och medicinalväxter. De flesta har funnits kvar i bruket under lång tid, några arter bör ha funnits här mycket, mycket länge. Många, som t.ex. löktrav och gråbo tänker vi inte längre på som odlade växter, andra svär dagens odlare kanske över, som kirskål och spansk körvel eftersom de är så svåra att utrota. Ytterligare andra, som bolmört och skelört, har odlats som medicinalväxter. Därtill kommer alla de växter som gynnats av människan och hennes odling, betande djur och slåtter, men som själva inte odlats. Exempel på växter som passivt följt i människans spår är t.ex. ängsklockan och småborren.

Vi kommer under Kulturarvsdagen gå igenom många av alla dessa örter och kanske komma med lite tips på deras användning i kök och hushåll.

Värd för arrangemanget på Kulturarvsdagen är Knutby-Faringe-Bladåkers hembygdsförbund som arbetar på olika sätt för att bevara och visa bygdens historia. Föreningen har ca 200 medlemmar och ordnar olika aktiviteter såsom vandringar längs gamla kyrkstigar, spelmansstämma, midsommarfirande m.m. men håller också på med bevarande av gamla byggnader i Gammelgården och har ett mer eller mindre digitalt arkiv med historiska dokument, foton etc., se länken https://www.hembygd.se/knutby. ”

Kontakt:  Fredrika von Sydow