Taggad: Nyheter i projektet

Version 1.1 driftsatt

Uppdaterat 2012-02-02: Tyvärr kommer vi inte att hinna uppdatera sidan som beskriver protokollet idag. För en kort sammanfattning över ändringar, se sidan med protokollversioner.

Nu har vi driftsatt version 1.1 av K-samsök och allt har gått bra. Vad som återstår är att färdigställa dokumentationen vilken kommer att publiceras under dagen. Informationen eller länkar till den kommer sedan att läggas ut här på bloggen.

Hälsningar
Johan Carlström – systemansvarig för K-samsök

 

Relevansrankning

I det nya Solr-indexet har vi nu viktat upp vissa parametrar. Vid fritextsökningar är det därmed viktigare med träffar i exempelvis ItemLabel än i beskrivande text. Viktningen drabbar Kringla och alla andra applikationer. Så här ser vår viktning ut just nu:

  • ItemLabel 10
  • ItemTitle 9
  • ItemClass/ItemClassName 8
  • ItemKeyword 6
  • Thumbnailexists 5
  • plats-parametrar (countyName, provinceName osv) 4

Börje Lewin
IT-arkitekt för K-samsök

Enkel glädje blir dubbelriktad glädje i vinterSol(r)

Nu är Solr-indexet implementerat i K-samsök. Databasbytet från Oracle till Postgres är också snart en realitet, vi har testat klart och ska bara ha en del pusselbitar på plats. Se tidigare inlägg för mer information om Solr och Postgres.

Den nya versionen av K-samsök som nu ligger ute har även en annan riktigt bra finess – en ny API-metod som heter getRelations. Den metoden kan användas av applikationer för att lista relationerna för ett objekt. Finessen är att det inte bara är de egna RDF-relationerna hos objektet som listas, utan även relationer från andra objekt. Det innebär att vi har dubbelriktat alla relationer! Vi döper då om många av dem också, inversen till hasPart är t ex isPartOf.

Exempel

Kolla på följande KMB-objekt:
http://kulturarvsdata.se/raa/kmb/rdf/16001000237784

Objektet har följande relation i RDF-datat:
ns5:visualizes rdf:resource=”http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/10051700150001″/

Om man tittar på det utpekade FMIS-objektet:
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/10051700150001
så ser man inte någon relation alls.

Men Kringla (och andra app:ar) kan hitta relationer för detta FMIS-objekt med hjälp av följande anrop:
http://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?method=getRelations&relation=all&objectId=raa/fmi/10051700150001&maxCount=1000&x-api=test

I svaret ser man:

<relation type=”isVisualizedBy” source=”deduced”>http://kulturarvsdata.se/raa/kmb/16001000237784</relation>

Det här är ett viktigt semantiskt steg för K-samsök. Implementationen av min design har Niklas Eklund på Mogul gjort. Som vanligt gör han allt snabbare och bättre än jag kan föreställa mig. Han är helt otrolig!

Börje Lewin, IT-arkitekt för K-samsök

Systemlyft för K-samsök

Inom kort kommer vi att lägga ut drastiska förändringar av K-samsök – som inte kommer att märkas:-)

Det är nämligen själva plattformen som förändrats. Vi byter databas från Oracle till Postgres och indexeringsmotor från Lucene till Solr. Det innebär bland annat följande:

– Licenskostnaderna för Oracle minskar. RAÄ strävar efter att helt fasa ut Oracle som databas och istället satsa på open source.

– Portering av K-samsök blir ännu enklare eftersom ingen databaslicens behövs. Om det skulle bli aktuellt för någon annan aktör att driva K-samsök så är flytten ännu busenklare än förut.

– Solr är ett superset av Lucene. Den är mer kraftfull och har mer funktionalitet. Vi kommer att kunna svara upp mot fler och mer avancerade önskemål från omvärlden.

– Solr gör det möjligt att ha ett distribuerat index. För närvarande har vi redundans i flera led för att kunna hålla en hög driftsäkerhet, men vi har haft en enda K-samsökserver. Vid behov kan vi nu sätta in fler servrar, där en är master och de andra är slavar.

Förändringarna fungerar i testmiljö så i början av 2011 kommer vi att uppgradera produktionsmiljön. Om något slutar fungera som vi missat så får ni höra av er snabbt. API-erna har anpassats bland annat.

Vi kommer också att lämna SRU bakom oss. SRU är den standard för att hämta data från K-samsök som vi använde från början i K-samsök. Men vårt eget API (SOCH API) har utvecklats och är mer fullödigt nu. Det känns inte motiverat att fortsätta stödja SRU. SOCH API känns moget och det brukar gå snabbt att lägga till ny funktionalitet när vi får in önskemål om vad applikationerna vill kunna göra.

Det innebär i praktiken att anrop mot http://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?…. kommer att fungera alltbättre medan anrop mot http://kulturarvsdata.se/ksamsok/sru?…. kommer att fungera alltsämre.

>>Börje Lewin – tekniskt ansvarig för K-samsök

Version 0.99

Idag är det ett år sedan vi släppte lös beta-versionen. Och två år och några dagar sedan första initiativen till K-samsök. Nu lägger vi ut version 0.99. Vad som är nytt ser ni här:
http://kulturarvsdata.se/protokollversioner.html

Den stora nyheten är att vi har landat när det gäller licenshanteringen, även om det fortfarande kan bli ändringar i detaljerna i RDF-resursen.

>>Börje Lewin

Välkomna alla fornvänner

Nu välkomnar vi varmt artiklar från Fornvännen i K-samsök! Sök på Fornvännen i Kringla eller på någon artikel du känner till. Fornvännen med alla spännande artiklar och gamla anor, liksom kopplingen till ännu mer anrika Vitterhetsakademin känns väldigt angeläget att få med.

Grattis också till oss på RAÄ som i och med Fornvännen nu levererar över en miljon objekt till K-samsök. Vi fokuserar visserligen mer på datakvalitet och harmonisering än på kvantitet numera, men miljongränser fortsätter vi att fira tycker jag!

>>Börje Lewin

K-samsök 1.0 närmar sig

Här kommer det nyhetsbrev som skickades ut i oktober. Skicka ett mail till ksamsok at raa.se om du vill vara med på sändlistan.
————————————————————————–
K-samsöksprojektet närmar sig nu en första leverans, och därmed den andra viktiga milstolpen i projektet (den första var beta-leveransen i februari 2009). Under året har utvecklingsgruppen på RAÄ arbetat vidare med K-samsök webservice. Mer funktionalitet har tillförts enligt den prio-lista som arbetats fram med K-samsöks intressenter. Arbetet har öpt enligt plan och i början av år 2010 kommer vi att lansera K-samsök 1.0 för användning.

K-samsök och kulturpropositionen
Regeringen bedömer att satsningen på K-samsök är ett viktigt steg att för att tillgängliggöra minnesinstitutionernas information för alla och att projektet ligger i linje med att prioritera gemensamma ingångar till informationen och skapa användarvänliga applikationer som gör nytta för medborgarna. Regeringen pekar även på att K-samsök bör vara kompatibelt med andra lösningar inom ABM och poängterar särskilt att de yngre generationerna tar till sig ny teknik och information och använder den på kreativa sätt.

Regeringen skriver i propositionen att det inte längre bara handlar om att sända ut information utan om nya former för dialog, lärande och skapande. Utvecklingen får naturligtvis inte bara konsekvenser för de ”digitala infödingarna” utan även för andra användare. Exempelvis påverkas också förutsättningar och former för forskning. Tillgänglighet och användbarhet är av avgörande betydelse för att den potential som finns i kulturmiljöinformationen ska kunna utvecklas på bästa sätt.

K-samsök är en plattform, bland flera, som underlättar minnesinstitutionernas arbete med att tillhandahålla öppen och tillförlitlig information som sedan kan användas av andra aktörer i lärande och forskning. Men inte bara där, utan också i andra typer av kreativa och innovativa processer, både nationellt och internationellt.

Regeringen avser att ge RAÄ i uppdrag att förvalta och vidareutveckla K-samsök. Det bör ske i samarbete med berörda myndigheter och institutioner samt ideella organisationer och aktörer, det vill säga följa samma upplägg som projektet har idag.

Riksantikvarieämbetet, Europa och K-samsök
Vid sidan om det nationella arbetet ska RAÄ också delta i samarbetet på den europeiska arenan kring frågor som rör kulturarvsinformationens tillgänglighet och användbarhet. Europeana är en viktig plattform för nationell och internationell samverkan och där behandlas även upphovsrättsfrågor i anslutning till minnesinstitutionerna, tekniska standarder m.m. För de institutioner som vill ansluta sina databaser till K-samsök finns tekniska förutsättningar för att relativt smidigt leverera information även till Europeana. Det är ett av projektets leveransmål och nu när K-samsök börjar närma sig en första driftversion tittar vi, tillsamman med andra nationella leverantörer till Europeana, på hur lösningen för detta ska se ut.

Europeanaleveranser kan göras på olika sätt. En möjlig väg är att mappa om K-samsöks datastruktur till den struktur Europeana använder och leverera data i enlighet med den. Eller, om man så vill: översätta ”K-samsöksspråket” till motsvarande för Europeana. Vi undersöker nu möjligheterna att få stöd för det. Det skulle innebära att varje informationsförvaltare som är knuten till K-samsök inte behöver mappa om eller byta standard. Om man använder något av de protokoll som Europeana förordar (vilket inte är klart än) kommer vi att försöka se till att det kan skickas genom K-samsök.

Slutligen
Regeringen har tagit intryck av den stora vilja som finns inom museisektorn att samverka för att kunna ställa våra gemensamma digitala resurser i samhällets tjänst. Samma anda har präglat arbetet inom K-samsök och det blir spännande att se hur vi kan fortsätta att utveckla denna samverkan. Vi på Riksantikvarieämbetet kommer genom förvaltningen av K-samsök och projektägarskapet att, tillsammans med informationsförvaltande myndigheter och institutioner, ha ett stort ansvar för en fortsatt och vidareutvecklad samverkan.

Har du frågor eller funderingar kring detta, hör gärna av dig till Johan Carlström (johan.carlstrom at raa.se).

Bidrag till K-samsök från studentgrupp

En grupp studenter vid Högskolan på Gotland har utvecklat ett API-skikt och en nedladdningsbar sökruta för K-samsök. API-skiktet innebär att man kan få en sorterad träffbild för sin sökning (observera parametern ”HUR” som gör jobbet). Det finns även en statistikfunktion. All kod är nedladdningsbar och finns för såväl Javamiljö som .NET.

Studenterna har jobbat 10 veckor i sin avslutande projektkurs på det tvååriga utbildningsprogrammet ”Avancerad webbprogrammering”. En mycket bra utbildning eftersom jag har dragit igång den själv för några år sedan:-)

Vår egen demo heter som bekant ”Loppan”. Studenterna kallar sin tillämpning ”Lusen”. Den finns här:

http://www.kulturarvsdata.se/demo/lusen/index.html

Styrgruppsmöte

A wet Angel Place, Sydney, 1930s / Sam Hood. State Library of New South Wales
A wet Angel Place, Sydney, 1930s / Sam Hood. State Library of New South Wales

I onsdags (3/6) träffade jag, Lars Lundqvist och Börje Lewin K-samsöks styrgrupp. Bl a så diskuterade vi kring vad som hänt i och kring projektet sedan betalanseringen i februari samt styrgruppen framtida sammansättning. Ett förslag var att skapa ett användarråd med intressenter där samverkan, extern finansiering, mm kan diskuteras fristående från styrgruppen. På detta sätt skulle vi kunna blanda in fler som är intresserade av samverkan och K-samsök.

//Johan Carlström