Kategori: Wikipedia

Hur kan man hjälpa till att bevara våra runstenar?

runstensvårdFoto: Helen Simonsson 2014, CC-BY.

Enligt Kulturmiljölagen delas ansvaret för kulturmiljön av alla. Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet får göra de åtgärder som behövs för att vårda fornlämningarna – men alla kan bidra till bevarandearbetet. Av Sveriges kända runinskrifter är det cirka 1500 runstenar, block eller hällar som befinner sig utomhus i landskapet. Hos Riksantikvarieämbetets Kulturvårdsavdelning i Visby fanns fram till 2015 en tvärvetenskaplig arbetsgrupp kallad ”Runverket” som var specialiserad på runstenar. Den bestod av fyra personer med olika utbildning och bakgrund, (två runforskare, en arkeolog och en stenkonservator). Det fanns ingen möjlighet för rungruppen att själva resa runt i Sverige och hålla undan allt sådant som dagligen kan falla på en runsten och som gynnar påväxt, som till exempel löv, fågelspillning eller vatten som ligger kvar på stenytan. Riksantikvarieämbetet hade därför under perioden 1992-2015 hjälp av lokala runstensfaddrar som kunde hålla stenarna under uppsikt och på så sätt bidrog till runinskrifternas bevarande.

Ren luft, fukt och näring ger påväxt

I princip all sten som står utomhus blir beväxt av lav, alger och mossa. Och det går fort för en sten att få påväxt, speciellt om förutsättningarna är de rätta. Lav gillar till exempel ren luft. Alger och mossa gillar fukt och skugga. Fukt + näring = påväxt. Påväxten går fortare om löv, gräsklipp och fågelspillning som ger näring och håller kvar fukt, får ligga kvar på stenytan. Påväxten går också fortare om stenen står skuggad av högt gräs, träd eller buskar. Med de pågående klimatförändringarna som ger mildare och våtare vintrar (och därmed längre växtperioder) får vi dessutom numera påväxt och snabbare förbuskning av landskapet än vad vad vi har haft tidigare. Detta gör att det blivit ännu mer viktigt att arbeta förebyggande och att vi alla hjälps åt.

Borttagning av redan etablerad påväxt

Hårdrengöring (det vill säga när all påväxt och modern färg avlägsnas) sliter på en runsten och ska därför göras mycket sällan, gärna så sällan som vart 20-30:e år. Den här typen av rengöring är inget som kan göras av en privatperson eller en volontär utan det utförs av en professionell stenkonservator. Det är länsstyrelserna som beställer åtgärder av professionella kulturvårdare, arkeologer, konservatorer och runologer och det är länsstyrelsen som ger tillstånd till åtgärder på runstenar . Ofta passar man på att göra den här typen av ”hårdare” konservatorsrengöring i samband med att man har något annat forskningsprojekt på gång, till exempel i anslutning med att en runolog ska tolka om runorna, när inskriften ska målas om eller om stenen ska dokumenteras, till exempel 3D-skannas. Man skickar heller sällan ut en konservator att göra i ordning en sten i taget eftersom det blir dyrt och ineffektivt att arbeta oplanerat. Det vanliga är att länsstyrelserna börjar med en inventering av runstenarnas tillstånd i ett större område eller inom sitt län, för att sedan göra en prioriteringslista och en plan för vilka åtgärder som ska göras var och vilket år.

Förebyggande arbete bäst

De lavsorter som först etablerar sig på en hårt rengjord runsten kallas för pionjärarter. De kan vara mycket mer aggressiva och förstöra stenen mer än de lavsorter som kommer senare. Genom att ha alltför täta rengöringscykler utsätter man stenen oftare för dessa pionjärarter. Det är en av anledningarna till varför man vill hårdrengöra runstenar så sällan som möjligt.

En annan anledning är att vid hård rengöring försvinner lite av stenen och ytan blir grövre. På en grövre yta växer det lättare. Man kan alltså hamna i en ond spiral av allt tätare rengöringar och allt mer och fler tuffare lavsorter som skadar stenen.

För att möjliggöra att dessa hårdrengöringstillfällen blir så sällsynta som möjligt så är det bästa för stenen att man istället arbetar förebyggande och tar bort sådant som orsakar påväxt. Detta kan man hjälpa till med.

Runstensfaddrarna som fanns och vad man kan göra idag

Runstensfaddrarna som fanns 1992-2015 i Riksantikvarieämbetets regi, hjälpte till med lättare markskötsel, som till exempel gräsklippning eller röjning av sly som växer för nära stenen. Det kan man göra även utan att vara fadder – bara man har markägarens tillstånd.

Har mycket jord, smuts, löv, klippt gräs, fågelspillning samlats på stenen kan man ta bort det med handen eller med en mycket mjuk borste. Många vill borsta bort lav, men det kan ibland ge upphov till mera lav eftersom vissa lavarter sprids genom fragmentering.

Var vaksam på om stenen sandar eller grusar om du borstar den. Ser du att det lossnar material eller om borsten repar stenen det allra minsta – avbryt borstandet omedelbart. Tycker du att stenen behöver sköljas av för att få bort frön eller fågelspillning till exempel, så gör det enbart sommartid, juni-augusti. Vattentvätta aldrig en sten om det finns risk för nattfrost eftersom det kan ge upphov till frostsprängningar som skadar stenen!

Fotografera gärna

Dokumentation av runstenarna är viktigt. Många av Sveriges runstenar saknar nytagna fotografier.  Lägg gärna in dina fotografier i Wikipedia eller Wikimedia. Tycker man om att fotografera runstenar kan man under september månad delta i tävlingen Wiki Love Monuments.

Instruktioner om hur man gör finns hos Wikimedia.

Rapportering av skador

Runstensfaddrarna var Riksantikvarieämbetets ögon och öron ute i landet. Till runstensfaddrarnas uppgifter hörde att rapportera till Riksantikvarieämbetet eller till länsstyrelsen om något allvarligt hade hänt med en sten, till exempel om den skulle ha blivit påkörd, utsatt för skadegörelse eller om gamla lagningar gått sönder. Upptäcker man något man undrar över kan man skicka ett vanligt mejl, eventuellt kompletterat med ett fotografi på stenen, till sin länsstyrelse (eller till Riksantikvarieämbetets runforskare eller stenkonservator).  Upptäcker man allvarlig skadegörelse bör man polisanmäla. (Man behöver däremot inte rapportera in att det växer lav på en runsten eftersom det är ett naturligt tillstånd för sten som befinner sig utomhus).

Vill man läsa mer om fornlämningsvård kan man ladda ner ”Handbok i fornminnesvård”.

Den här texten är uppdaterad 2020-02-10.

>>Helen Simonsson är utredare/konservator med inriktning på sten och var en av de fyra i rungruppen.

Jag länkar, alltså finns jag

Länkstuga på Riksantikvarieämbetet
Länkstuga. Foto: Lars Lundqvist. CC-BY-SA

Sakers värde som kulturarv syns i de kopplingar de har till sina sammanhang, t ex att ett föremål ägts av en viss person, funnits på en viss plats, använts vid en viss händelse eller har en berättelse kopplad till sig. I digitaliserade samlingar blir sådana värden tydliga genom betydelsebärande länkar – länkning är ett enkelt sätt att koppla ett enskilt ting till dess kontext och göra dess betydelse synlig.

Oftast finns inte heller all information om ett visst objekt på den institution där objektet befinner sig, utan kan finnas på andra museer eller arkiv, i litteratur, på Wikipedia och många andra ställen. Bra länkar mellan olika källor underlättar alltså kunskapsbyggande.

Därför vill vi öka antalet synliga, betydelsebärande länkar till och från det digitala kulturarv som går att hitta i K-samsök. Vi vill också hitta metoder för att genomföra förbättringsinsatser som ger bra effekt utan att kräva alltför mycket tid eller förberedelse av deltagare.

För en dryg vecka sedan gjorde vi därför ett test i form av en liten, intern länkstuga med fokus på att koppla ihop Wikipediaartiklar med fornlämningar och byggnader. Den konkreta uppgiften var att lägga in faktarutor i Wikipediaartiklar om fornlämningar för att på så sätt skapa kopplingar mellan artiklar och fornlämningsposter. Om en artikel i Wikipedia länkar till ett objekt i Fornsök, genom t ex en sådan faktaruta, hämtas kopplingen automatiskt in och visas sedan i Kringla. Ett exempel är Nasa silvergruva, där Kringlasidan berikas av en länk till en informationsrik Wikipediaartikel som också blir en koppling mellan gruvan och Silbojokk silverhytta som var en annan del av Nasafjälls silververk.

Under länkstugan redigerades sammanlagt 171 Wikipediaartiklar, och av bara farten fick en del Kringla-poster dessutom länkar till relaterade objekt i Kringla, till litteratur i Libris och till objekt i Europeana.

Några erfarenheter från länkstugan:

 • Kortare pass hellre än heldagar – när vi jobbar med länkning kanske det räcker med 2-3 timmar som deltagarna arbetar fokuserat. Det sänker tröskeln för att delta. I vårt test hade många aldrig redigerat på Wikipedia förut och behövde tid för att registrera sig som användare och få extra introduktion. Vid kortare pass kan det vara bra att lägga till lite extra tid för de som är helt nya.
 • Regelbundenhet – redigerar eller länkar man för sällan är det svårare att komma igång igen. Med regelbundna, korta pass får man in vanan.
 • Det verkar vara bra att fokusera på ett sätt att redigera och ge en konkret uppgift istället för att försöka lära ut flera olika sätt att redigera på samma gång. Till exempel länkning via faktarutor som vi gjorde nu.
 • Vid arbete med Wikipedia är det bra att ”förvarna” innan på Bybrunnen så att de som är mycket aktiva där vet om att det kommer dyka upp många redigeringar från nya användare.

Vi jobbar vidare med detta under 2014!

Så använder du K-samsök för att skapa en faktaruta i Wikipedia

Trullhalsar i Wikipedia

I september genomförs tävlingen Wiki Loves Monuments för tredje gången. Tävlingen går ut på att fota fornlämningar, historiska byggnader och fartyg, ladda upp dem på Wikimedia Commons och koppla dem till beskrivningen i FornsökBebyggelseregistret och på Sjöhistoriska. Dessa bilder kan sedan användas för att förhöja innehållet i artiklar i Wikipedia.

Inom ramen för vårt Wikipedia-projekt 2012 utvecklades ett verktyg för att, med hjälp av K-samsök, enkelt skapa faktarutor i Wikipedia för artiklar om fornlämningar och byggnader. Verktyget utvecklades av André Costa, en av våra Wikipedian in Residence.  I dessa faktarutor finns det länkar till t ex Fornsök och skapar därmed förutsättningar för att länken till artikeln skördas och visas i Kringla. Det finns även en möjlighet att lägga in bild i faktarutan. Vi har även utvecklat en funktion som ”scannar av” Wikipedia efter länkar till K-samsök (länkar som inleds med http://kulturarvsdata.se osv). Länkarna till artiklarna sparas sedan ner i vår databas för användargenererad data och visas i Kringla (exempel).

Såhär skapar du en faktaruta (utifrån exemplet Trullhalsar på Gotland):

  1. Hitta fornlämningen du är intresserad av i Fornsök eller Kringla. I detta exempel använder vi Fornsök. Känner du till fornlämningens RAÄ-nummer kan du söka på det direkt, annars kan du både söka i fritext eller zooma in i kartan.
  2. Högst upp i objektsbeskrivningen finns ett 14-siffrigt id-nummer. Markera detta id-nummer och kopiera det.
   Trullhalsar i Fornsök
  3. Gå till verktyget och klistra in id-numret.
  4. Nu genereras wiki-kod som hämtar grunddata från K-samsök (t ex sockennamn, fornlämningsnummer, koordinater och länk till Fornsök). Det finns även möjlighet att komplettera med andra fakta, t ex datering. Kopiera wiki-koden.
   Wikikod för faktaruta i Wikipedia
  5. Om du har laddat upp en bild till Wikimedia Commons klistrar du in filnamnet under ”bild”. Samtidigt som koden genereras görs även en sökning i Wikimedia Commons och resultatet visas som länk till sökresultatet. Om det, i K-samsök, finns länkar mellan fornlämningen och bilder i andra källor som avbildar fornlämningen visas instruktioner för hur du kan ladda upp bilden till Wikimedia Commons med tillhörande metadata från K-samsök.
  6. Gå till artikeln som beskriver fornlämningen (eller skapa den om den inte finns). Logga gärna in så att det syns vem som redigerat. Klicka på ”redigera wikitext” och klistra in koden högst upp i dokumentet. Finns det redan uppgifter om koordinater så kan dessa raderas då dessa finns med i faktarutan. Skriv gärna vad du gjort under ”sammanfattning”. Klicka på ”spara”.
  7. Klart!

>> Johan Carlström jobbar med K-samsök på Riksantikvarieämbetet

Slutrapport från Wikipedia-projektet


Apollo 13 Mission Control Celebrates. Foto: NASA

För den intresserade finns nu slutrapporten för Riksantikvarieämbetets Wikipediaprojekt att ladda ner (pdf). För oss på Riksantikvarieämbetet har projektet varit lärorikt på flera sätt, inte minst för att det har ökat vår kompetensen kring hur Wikipedia fungerar som verktyg och community. Vi har även fått en ökad insyn i vad Wikipedia klarar av ur ett tekniskt perspektiv.

Rapporten består av tre delar:

 • Slutrapport
 • Bilaga 1 – Lennart Guldbrandssons rapport
 • Bilaga 2 – André Costas rapport

Lennart och André har i sina rapporter mer i detalj beskrivit genomförandet och resultatet kopplat till deras roll som Wikipedians in Residence.

>>Johan Carlström är projektledare för Riksantikvarieämbetets Wikipedia-projekt.

Tips till institutioner som vill anlita en Wikipedian in residence

Wikipedia globe in a keychain! by: @bastique (CC by-sa)

I onsdags förra veckan godkände styrgruppen slutrapporten för Riksantikvarieämbetets Wikipedia-projekt (rapporten kommer snart att läggas ut på nätet). Det har varit både kul och utvecklande att jobba i projektet där vi på Riksantikvarieämbetet har kommit till insikt om både hur vi ser Wikipedia (positivt) samt hur Wikipedia och Wikimedia Commons kan passa in i informationsarkitekturen kring kulturarvsdata.

Utifrån de erfarenheter vi gjort tillsammans med våra Wikipedian in Residence kommer här några tips till andra institutioner som är nyfikna på att jobba enligt samma modell. Listan återfinns i Lennart Guldbrandssons rapport (bilaga till slutrapporten) samt i slutrapporten (något modifierad):

 • Jobba med en mindre grupp eller grupper  av anställda (5-10 personer) vars arbetsuppgifter kan kopplas tydligt till innehållet i Wikipedia.
 • Jobba med lågt hängande frukter för att komma igång, t ex foto eller artiklar som enkelt kan skapas eller kvalitetshöjas kopplat direkt till deltagarnas intresse och arbetsuppgifter.
 • Låt gruppen eller grupperna träffa ”sin” Wikipedian in Residence regelbundet, gärna oftare i början av början av projektet.
 • Deltagarna bör ha särskilt avsatt tid att delta i gruppmöten samt jobba på egen hand.
 • Anordna inspirationsmöten för andra intresserade, internt och externt. Det ger projektet tyngd i organisationen.
 • Var kommunikativ utåt gällande vad som händer.
 • Låt Wikipedian in Residence träffa övriga anställda. Spontana möten kan inspirera.
 • Meddela och återkoppla deltagarnas bidrag tidigt för att visa att fokus ligger på att bidra.
 • Gör enkelt informationsmaterial (Wikimedia Sverige kan vara behjälpliga).

>> Johan Carlström är projektledare för Wikipedian in Residence på Riksantikvarieämbetet

Gästblogg: Wikipedia och experter


Måste man vara utbildad cyklist för att kallas expert? Foto från Wikimedia Commons av VincentMaccio (CC-by-sa)

Under min tid som Wikipedian in Residence på Riksantikvarieämbetet har en fråga återkommit gång på gång, nämligen kopplingen mellan Wikipedia och experter. Jag berörde en aspekt av frågan i ett tidigare blogginlägg och jag pratade om det med många på höstmötet, men låt mig bena ut frågan mer ordentligt.

Vem som helst kan skriva på Wikipedia
Längst upp på huvudsidan på Wikipedia står det att Wikipedia är den fria encyklopedin som alla kan redigera. Det oroar en del, men dels finns det gott om kvalitetshanteringssystem, dels är det långt ifrån alla som bidrar. De flesta nöjer sig med att läsa Wikipedia. Å andra sidan tenderar de som skriver på Wikipedia att vara högt utbildade (pdf). Det finns en viss logik i att de som kan något om ett ämne bidrar, medan de som inte kan något håller sig borta. (Det stämmer inte helt. Man kan korrekturläsa och göra andra städuppgifter utan att vara expert.)

Det föranleder förstås en viktig fråga: Vem är expert? Varken Wikipedia eller NE.se anger i sina definitioner av ’expert’ att det måste finnas någon formell utbildning eller att personen ska vara professionell inom sitt utbildade område. Ändå finns det ofta en bild hos de anställda på Riksantikvarieämbetet att det är professionella, akademiskt utbildade personer vi talar om när vi pratar om experter. Vi som skriver på Wikipedia har dock lärt oss att anamma kunskapen som finns hos allmänheten. Den kan vara oväntat stor. Exempelvis finns det hobbyister inom snart sagt varje ämne. På svenskspråkiga Wikipedia har vi dussintals personer som är mycket intresserade av ornitologi. Artiklarna om fåglar på Wikipedia kan därför mäta sig med vilket annat uppslagsverk som helst och troligen vinna. Inom vissa områden finns det inte ens något sätt att jobba som expert, som i många populärkulturella fält. Det spelade helt enkelt ingen roll hur mycket folk vet om Harry Potter eller Twilight; det finns inga utbildningar eller jobb som är så fokuserade. (Ännu.) Man kan säga att Wikipedia har blivit en gemensam plats för alla de där webbplatserna som kom på 1990-talet och drevs av entusiaster och innehöll blinkande bilder och musik medan de visade upp ett djup i de mest obskyra kunskaper som man kunde tänka sig.

Vad kan professionella, formellt utbildade experter bidra med?
Om nu Wikipedia då drivs av hobby-experterna, finns det plats för professionella experter? Utan tvekan. Inte nog med att de professionella kommer att möta en livlig diskussion med aktuella, praktiska frågor; det finns gott om frågor som entusiasterna inte hunnit ta tag i än, och ibland saknar förmåga att ta tag i. En av de uppgifterna rör övergripande artiklar. Jag brukar själv säga att det är ganska enkelt att skriva en artikel om en 1800-talsmatematiker, medan det är betydligt svårare att skriva artikeln ’matematik’, eftersom den ska sammanfatta hela fältet. (Samma sak gäller för andra övergripande artiklar.) Där har professionella experter måhända ett övertag fortfarande. En annan uppgift är att hjälpa till med att lokalisera och namnge de bästa källorna för olika ämnesområden. Med andra ord: vilka är de bästa böckerna och webbplatserna om till exempel kulturlandskap? Ett bra sätt att börja är att leta reda på ett projekt på Wikipedia, där andra intresserade finns, och tipsa dem om bra resurser. Under Wikipedian in Residence-tiden har vi utgått från Projekt Kulturarv, där jag har lånat en del tips på bra resurser från andra näraliggande projektsidor. Men är de resurserna de bästa? Det avgör troligen experterna bäst.

En viktig uppgift som professionella kan hjälpa till med är att sortera artiklar i prioritetsordning. Artiklar i Wikipedia skapas nämligen tämligen ad hoc. De byggs också ut baserat på vad folk är intresserade för tillfället. Vi vanliga dödliga försöker implementera regler exempelvis för att inte diskriminera andra geografiska platser till förmån för Sverige. Än så länge är det dock svårt att hitta en bra metod för att bestämma sig för vilka artiklar som är viktigast. För att förtydliga kan jag återvända till fågelartiklarna. En normal fågelskådare kanske skapar de vanliga svenska fågelsorterna, eftersom det är de personen stöter på, men glömmer att det är lika viktigt att skriva om pingviner, strutsar och emuer. Vilka är de viktigaste personerna, objekten och händelserna inom ditt expertområdena? Har de artiklar? Hur väl skrivna är de, och hur omfattande är de, i jämförsle med andra artiklar om näraliggande artiklar?

Wikipedia gillar expertis, men litar inte på experterna
Jag har på det starkaste avrådit deltarna i de två pilotgrupperna från att ha med Riksantikvarieämbetet eller RAÄ eller liknande i sitt användarnamn. En anledning är att personen kanske slutar på ämbetet en dag, och ändå vill fortsätta redigera på Wikipedia. En viktigare anledning är att man inte skriver på Wikipedia i egenskap av en titel. Annorlunda uttryckt: det man gör på Wikipedia spelar större roll än ens formella titel. Om Einstein hade skrivit på Wikipedia, hade hans bidrag kollats lika hårt som alla andras. Vi litar helt enkelt inte på experterna i deras egenskap av experter, utan tittar på vad de gör. Det faktum att vem som helst kan utge sig för att vara expert (såväl på Wikipedia och annorstädes) gör att det inte finns något bra alternativ. En expert bör också ha bättre tillgång till källor än andra har, så systemet gynnar ändå experterna. Men framför allt är orsaken till att vi inte litar på experter att alla människor gör fel! Det finns inte två professorer som tycker likadant i alla sakfrågor. Olika tankeskolor krockar regelbundet på universiteten och på myndigheter. På Wikipedia har vi det intressanta systemet att de olika tankeskolorna ska samsas i ett och samma dokument, snarare än att skriva varsitt dokument. Därför kommer det att bli intressant när alla kulturarvsinstitutioner som har hand om – tja, till exempel vikingar – ska skriva i samma artiklar. Hur kommer det att bli när en expert tar bort vad en annan expert skrivit? Det finns gott om hjälpmedel för konfliktlösning på Wikipedia. Det enklaste sättet är att man reder ut saken på artikelns diskussionssida.

Börja här
Mitt tips för hur man går vidare är:

1. Skapa ett användarkonto
2. Skriv upp dig bland deltarna i Projekt Kulturarv
3. Leta reda på en artikel att börja med
4. Sätt igång

Svårare än så behöver det inte vara. Det finns alltid folk att fråga ifall du behöver hjälp. Lycka till!

>> Lennart Guldbrandsson, Wikipedian in Residence, Riksantikvarieämbetet

PS. Den 30 november kommer min slutrapport från min tid på Riksantikvarieämbetet. Kom gärna till slutseminiariet!

Nu har vi kopplat ihop Kringla och Wikipedia


Såhär visas Wikimedia-bilder i Kringla. Bilderna är från Wikimedia Commons, texten från Bebyggelseregistret.

Inom ramen för Riksantikvarieämbetets Wikipedia-projekt så har vi utvecklat bättre kopplingar mellan Kringla och Wikipedia och Wikimedia Commons. Dessa funktioner driftsattes igår:

 • En inloggad användare kan lägga in länkar till artiklar i Wikipedia och media i Wikimedia Commons som sedan visas i Kringla. Dessa länkar sparas i vår databas för användargenererad information (även kallad UGC-hubben).
 • När ett objekt saknar en egen bild visas istället en bild från i första hand relaterade objekt, i andra hand Wikimedia Commons. Exempel.
 • Ett script som ”skördar” Wikipedia- och Wikimedia-objekt (artiklar och media) som innehåller länkar till K-samsöksobjekt (inleds med http://kulturarvsdata.se). Dessa länkar och tumnaglar till bilder visas sedan i Kringla. Det handlar om ca 4600 länkar till artiklar och 13 900 länkar till bilder, bl a från årets omgång av Wiki Loves Monuments (se en av vinnarna här). Detta innebär att om du som är skribent på Wikipedia skriver en artikel och länkar till en källa som finns i K-samsök så visas den automatiskt i Kringla inom några dagar. På så sätt använder vi innehållet i Wikipedia och Wikimedia Commons för att visa på sammanhang samt en mer tilltalande visuell upplevelse.  Exempel.

Utöver detta har vi passat på och gjort några andra förändringar i Kringla:

 • En användare kan filtrera sitt resultat på rättigheter till bilder mm, t ex Creative Commons-licenser. Du kan t ex söka fram bilder som går att använda i skolarbeten.
 • Ett enklare sätt att hitta objektens URI:er

Här hittar du mallar som hjälper dig att lägga in länkar på rätt sätt i Wikipedia och Wikimedia Commons.

Vår Wikipedian developer in residence har utvecklat fler sätt att göra kopplingar mellan K-samsök och Wikipedia, mer om det i ett senare blogginlägg.

Testa gärna, hittar du buggar eller andra felaktigheter så blir vi glada om du skriver en kommentar här eller skickar ett mail till kringla@raa.se

>>Johan Carlström jobbar med Kringla och K-samsök på Riksantikvarieämbetet.

Gästblogg: Wikipedian in residence överraskad över mottagandet

Efter mitt senaste blogginlägg började jag förbereda det första mötet med gruppen i Visby och gruppen i Stockholm. Jag visste lite om vilka avdelningar och inriktningar de medverkande kom från (Materialguiden, Vitterhetsakademien, Fornminnesregistret, etc). Däremot visste jag inte vilken typ av personer jag skulle träffa. Det påverkade naturligtvis hur det skulle gå för dem att skriva på Wikipedia, och därmed för om projektet skulle lyckas.

Det hade inte varit idealiskt med två grupper Wikipedia-skeptiker. Men jag vet att Wikipedia är tillräckligt svårgreppbart för att många ska tycka att det finns annat att lägga tid på. Att många av de skeptiska jobbar på myndigheter låg inom rimlighetens gräns, om man säger så.


Visbydelen av pilotgruppen (från vänster): Kenth Klasén, Helen Simonsson, Lennart Guldbrandsson (Wikipedian in Residence), Stefan Lindgren, Per Lindqvist, Maria Urberg, Magnus Källström och Ingela Chef Holmberg. Foto: Johan Carlström

Under mötet i Visby hade jag en ganska lös planering, eftersom jag visste att det skulle komma mycket frågor. Det brukar det nämligen alltid göra. Men inte nog med det: pilotgruppen hade blivit större, eftersom det fanns flera nyfikna. Vi pratade om allt ifrån Wikipedias historia till dess fem grundprinciper och vidare till våra förhoppningar på det här projektet. Snart fick jag höra om medarbetarnas syn på Wikipedia som en naturlig del av arbetet, och det var inte bara Riksantikvarieämbetet. För forskare blev det åtminstone i Tyskland en del av ”vad man gör” som forskare inom vissa ämnesområden. Jag fick höra om några kollegor inom universitetsvärlden som använde Wikipedia som examinationsform. Och en del hade redan börjat redigera i artiklarna!


Stockholmsdelen av pilotgruppen (från vänster): Johan Carlström (projektledare), Lennart Guldbrandsson (Wikipedian in Residence), David Larsson, Eva Enhus, Eva Tranaeus och Jonas Widhe. Foto: Karin Schibbye

Så kom nästa grupp: Stockholmsgänget. Inför mötet började jag fundera på om jag fått silkesvantesgruppen först. Men när mötet väl började skingrades oron. Deltagarna använde Wikipedia regelbundet, såg det som en naturlig samarbetspartner och ställde många frågor. En del frågor var kritiska – men hade de inte varit det hade jag blivit orolig. De kritiska frågorna är ett tecken på engagemang. Dock hettade det aldrig till, utan tonen var så glad och förväntansfull att jag nästan började fundera på vad jag kunde bidra med.

Sedan mindes jag våra respektive förväntningar och att vi gemensamt satt upp följande mål:

* de ska skapa varsitt konto
* de ska göra omkring tio redigeringar i existerande artiklar. Det behöver inte vara så avancerade ändringar eller tillägg, utan bara för att vänja sig vid att redigera.
* de ska skriva en ordentlig artikel från början.

Som tidigare sa vi att vi kommer att utgå ifrån Projekt kulturarv.

De uppgifterna kommer de säkert att behöva mitt hjälp och stöd med. Men å andra sidan, jag skulle inte bli förvånad om jag blir förvånad igen.

>> Lennart Guldbrandsson är Wikipedian in Residence på Riksantikvarieämbetet.

Inbjudan till seminarium om Wikipedia

Under hösten kommer en pilotgrupp på Riksantikvarieämbetet att jobba med innehåll i Wikipedia som har kopplingar till Riksantikvarieämbetets uppdrag. Det kommer även att arrangeras två öppna inspirationsseminarier samt ett slutseminarium på temat Wikipedia (se nedan för datum).

Projektet är ett pilotprojekt och syftet är att skapa en teknisk och verksamhetsmässig modell för hur Riksantikvarieämbetet arbetar med Wikipedia och fördjupa kunskapen om och hur Wikipedia kan ingå i Riksantikvarieämbetets strategiska arbete med att göra information om myndighetens verksamhetsområde så tillgänglig som möjligt.

För att uppnå detta har vi satt samman en pilotgrupp som ska jobba med innehållet i Wikipedia. Deltagare är (inom parentes ser du ungefär vad de kommer att skriva om eller var de jobbar):

 • Ingela Chef Holmberg (kulturvård)
 • Magnus Källström (runor/runvård)
 • Stefan Lindgren/Kenth Klasén (olika material)
 • Per Lindqvist (landskap)
 • David Larsson (arkivet)
 • Eva Tranaeus (biblioteket)
 • Eva Enhus (arkivet)
 • Maria Urberg (FMIS/fornminnen)
 • Jonas Widhe (Samhällsavdelningen)

De kommer att handledas av Lennart Guldbrandsson som är Riksantikvarieämbetet Wikipedian in Residence. Lennart har lång erfarenhet att jobba med skrivande i allmänhet och Wikipedia i synnerhet.

Inom projektet kommer det även att göras anpassningar i K-samsök för att kunna koppla ihop kulturarvsobjekt med artiklar i Wikipedia. Till vår hjälp för att göra detta har vi anlitat ännu en Wikipedian, André Costa.

Seminarier x 3
För den som nyfiken och vill veta mer om projektet samt hur Wikipedia används idag och har potential att användas av minnesinstitutioner kommer vi att anordna två inspirationsseminarier (ett i Stockholm och ett i Visby). Datumen för inspirationsseminarierna ser du nedan, anmäl dig snarast om du vill delta, antalet platser är begränsade.

 • Visby – 25/10, kl 9-12 i Hörsalen (Artillerigatan 33A)
 • Stockholm – 5/11, kl 13-16 i Stora Sessionssalen (Storgatan 41)

Den 30/11, kl (9:30-15) anordnar vi ett slutseminarium i Stockholm (Stora Sessionssalen) där vi kommer att presentera resultatet av projektet samt ta ett bredare grepp på hur kulturarvsdata och Wikipedia kan samverka för att uppnå synergieffekter.

Klicka här för att anmäla dig

>> Johan Carlström är projektledare för Wikipedian in Residence på Riksantikvarieämbetet

Vad händer på Platsr.se nu?

Utvecklingen av Platsr påbörjades i somras på halvfart men har nu gått in i ett intensivt skede från och med september.

Startsidan är nu så gott som färdig och även ’plats-sidan’ börjar bli klar. Wikipedia-integrationen är också byggd. Nu fokuserar vi på att få ordning på redigera-läget, dvs hur man skriver in text/berättelser,  laddar upp bilder och annan media. För text/berättelser blir det så kallad In-line editering vilket är smidigare än den nuvarande varianten där man måste ’hoppa’ mellan olika sidor beroende på om man redigerar eller bara besöker sajten.

Platsr startsida
Fin ny startsida!
Foto: Riksantikvarieämbetet (CC-by)

Beslut kring val av karta på Platsr kommer att ske under hösten då vi vill ha kartmaterial som sträcker sig längre än vad det gör i dagsläget. Ett förslag är att behålla Metrias karta för Sverige och motsvarande lantmäterikartor för de länder där vi har tillgång till dem. Eftersom vi har en kartserver som är ganska ’smart’, så kan vi lägga in vad vill i den. Vi behöver då bara tanka in dem i vår databas, alternativt koppla upp vår kartcache mot deras tjänster, och för övriga länder kan vi lägga in Open street map.

API’et har också påbörjats och det blir en grundversion där det kommer att bli möjligt att hämta data i första hand. Önskemål kring vad för typ av information man vill ha ut mottages gärna på platsr@raa.se.
Vi har tidigare fått in en del input som till exempel:

– Möjlighet att hämta titel, beskrivande text, position, taggar, bild(er),
berättelse(r), videos, ljud.
– Möjlighet att kunna filtrera på tematik och kvalitet samt på plats, dvs att få
fram platserna inom en viss radie utifrån en position.
– Viktigt att API:et är så enkelt som möjligt. Helst JSON-format.
– Möjlighet att kunna söka via API:et, kunna ange ett sökord.

I nuläget ser det ut som om den nya designen lanseras vid årskiftet, december – januari.

Maria Logothetis jobbar med Platsr samt Europeana Awareness på Riksantikvarieämbetet.